Galdera usuenak

Argitu hemen Euskadiko LH Dualari buruzko zalantza ohikoenak. Aukeratu kategoria hauetako bat.

Ikaskuntza. Lan eginez ikasi, baina ez lan egin ikasiz.

LHko ikastetxeko tutoreak heziketa-programa bat adosten du enpresako tutorearekin, eta bien artean kontrolatzen eta ebaluatzen dute enpresan eman beharreko prestakuntza, ezagutzak sendotzeko eta sakontzeko eta ikasleen gaitasunak eta kualifikazioa bermatzeko.

BETI, ikasleak bere prestakuntza osatzeko eta hobetzeko helburu argi bat eramaten du enpresara, eta prestakuntza horren programazioaren pisua LHko ikastetxeari dagokio.

ENPRESAK EZ DU, INOLA ERE, IKASTETXEA ORDEZKATZEN. Ikastetxeak hartzen du bere gain programazioa egiteko erantzukizuna, baita jarraipen-plana eta ebaluazio-sistema diseinatzeko eta gauzatzeko ardura ere.

Bai programazioa bai egitasmoen plangintza goitik behera zehazten dira ikastetxearen eta enpresaren artean, eta enpresan egin beharreko jardueren plan zehatz bat eraman ohi dute erantsita, lortu nahi diren ikaskuntza-helburuen araberakoa. Lanpostuak tituluaren profil profesionalaren araberakoak izan behar dira.

Bai, edozeinetan. Lanbide-familia guztietan eta ziklo guztietan egin daiteke Txandakako LH Dualaren modalitatea. Neurrira egindako prestakuntza behar duten espezialitate batzuetan dagoen langile-premia, langile kualifikatuen eskasia, belaunaldi-erreleboa eta abar direla-eta, ziklo batzuetarako errazagoa da Txandakako LH Duala egiteko prest dauden enpresak aurkitzea. Tradizionalki, heziketa-ziklo industrialak dira adierazgarrienak.

Kualifikazio-maila handiko profesionalak, ikastetxe-enpresa txandakako heziketa jasotakoak, LHko ikastetxeetatik programatu eta planifikatuta. LHko ikastetxeak berak adosten, programatzen, kontrolatzen eta ebaluatzen ditu enpresan gauzatu beharreko prestakuntzaren nondik norakoak, eta hori du bermerik behinena.

Belaunaldi-erreleboa bermatuko duten espezialistak. Nola lortzen dira espezialista horiek? Haien ikaskuntzak sendotuz, zeharkakotasuna bermatuz, profesional balioanizdunak, prestakuntza-oinarri zabalekoak, enpresa bereko edo beste bateko beste edozein lanpostutara berehala moldatzeko modukoak prestatuz.

Euskadiko Txandakako LH Dualaren eredua pertsonak behar bezala prestatzeko eta profesional onak lortzeko helburuarekin diseinatutako bi modalitatetan oinarrituta ari da garatzen. Modalitate horietako bat LHko Zikloetan jasotako gaitasunak sendotzeko dago pentsatuta; eta bigarrena, berriz, enpresa batzuek teknologietan eta produkzio prozesu aurreratuetan konplexutasun handiagoa izateko dituzten beharrei erantzutea helburu duen espezializazio profesional bat jasotzeko.

Bi urteko planak KONTRATU modalitatekoak edo BEKA modalitatekoak izan daitezke.
Bi ikasturte akademikoko iraupena izan ohi dute.

  • Lehen ikasturtean, ikastetxean ematen da prestakuntza guztia.
  • Bigarren ikasturtean, ikastetxearen eta enpresaren artean txandaka.

Hiru urteko planak, espezializazio-programak barne dituztela, BEKA modalitatean bakarrik antolatzen dira.

Hiru ikasturte akademikoko iraupena izan ohi dute.

  • Lehen ikasturtean, ikastetxean ematen da prestakuntza guztia.
  • Bigarren eta hirugarren ikasturteetan, ikastetxean eta enpresan txandaka.

Eredu hau eremu profesional jakin batzuetara egokitutako espezializazio bat beharrezkoa den kasuetarako dago pentsatuta.

Ekoizpen-sektoreen premien arabera diseinatutako espezializazio-programa batzuetan oinarri hartuta eramaten dira aurrera. Espezializazio profesionaleko programa horiek Euskadiko kualifikazio bereziko enpresek eta ekoizpen-sektoreek dituzten beharrakFP.

Lanbide Heziketa Duala, Enplegurako Prestakuntza Sistemaren barruan, Prestakuntzarako eta Ikaskuntzarako Kontratuaren bidez gauzatzen da, eta Heziketa Sistemaren barruan, berriz, ikastetxeen eta enpresen arteko lankidetza-hitzarmen baten bitartez formalizatzen da, SEPEren dokumentazio-ereduen arabera.

83/2015 Dekretua, ekainaren 2koa, Euskadiko Autonomia Erkidegoan Txandakako Lanbide Heziketa Duala ezartzen duena.

2012ko urriaren 3ko AGINDUA, prestakuntza eta lana txandakatzeko gazteentzako HEZIBI programa.

201ko abenduaren 10eko AGINDUA, zeinaren bidez aldatzen baita prestakuntza eta lana txandakatzeko gazteentzako HEZIBI programaren oinarri arautzaileak ezartzen dituen AGINDU bateratua.

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-2638/es/contenidos/informacion/hezibi/es_def/index.shtml

1/1995 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 24koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena, eta Lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legearen bitartez aldatua; horrela, bada, 11. artikuluan prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratu modalitate berria aipatzen da, eta horren arabera, kontratu modalitate berri horren helburua langileak alderdi profesionalean kualifikatzea da, txandakako erregimen baten arabera:

ikasleek lan-jarduera bat egiten dute enpresa batean, eta aldi berean, prestakuntza jasotzen dute, enplegurako lanbide-heziketako edo heziketa-sistemaren esparruan.

1147/2011 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, hezkuntza-sistemako lanbide-heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena, eta bere 31. artikuluan lan-kontratu bat, prestakuntza-kontratu bat edo enpresa edo erakunde publikoetan prestakuntza-beka bat dutenentzat, eta betiere enpresekin lankidetzan, txandakako prestakuntza-programak garatu ahal izango direla xedatzen duena.
1529/2012 Errege Dekretua, azaroaren 8koa, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua garatu eta lanbide-hezkuntza dualaren oinarriak ezartzen dituena, eta kontratu horri atxikitako prestakuntza-jardueraren oinarrizko alderdiak xedatzen dituena, baita hezkuntza-sistemaren lanbide-heziketa duala deiturikoaren oinarrizko alderdiak ere.

Langileen Estatutua:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430

Hazkuntza eta enpleguaren hobekuntzarako 43/2006 Legea, abenduaren 29koa.

6. artikulua. Salbuespenak.

1. Honako kasu hauetan ez dira Programa honetan agertzen diren hobariak aplikatuko:

a) Langileen Estatutuaren Legearen 2. artikuluan agertzen diren lan-harreman bereziak, martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako testu bategina, edo bestelako legezko xedapenak, Enplegu Zentro Berezietako langile ezinduen lan-harremanak salbu.

b) Enpresaburuaren ezkontidearekin edo bigarren mailara arteko odolkidetasunezko edo ahaidetasunezko senideekin egindako kontratazioak, baita zuzendaritza-karguak dituztenen, edo sozietateen taxu juridikoa duten enpresetako administrazio-organoetako kideen senideekin egindakoak ere, eta azkeneko aipatutako horiekin egindakoak.

Salbuespen hau ez da aplikatuko enplegatzailea langile autonomoa denean eta hogeita hamar urte baino gutxiagoko seme-alabak ―gurasoekin bizi zein ez― besteren konturako langile gisa kontratatzen dituenean, edo soldatapekorik gabeko langile autonomoa denean eta berrogeita bost urte baino gutxiagoko senide bat kontratatzen duenean, bere etxean bizi ez bada eta bere kargura ez badago.

Kontratatze dataren aurretiko hogeita lau hilabetetan kontratu mugagabe baten bidez, edo azken sei hilabetetan iraupen mugatuko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo erretiroagatik egindako hezkuntza, txanda eta ordezkatze kontratu baten bidez enpresa berberean, enpresa-talde berberean edo erakunde berberean lan egin duten langileak kontratatzea.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa ez da aplikatuko kontratuen bihurketaren kasuan; kasu horretan, 2.6, 3 eta 4.2 artikuluetan azaltzen dena jarraituko da. Atal honetan ezarritakoa aplikagarri izango da ere, langileak enpresekin aurreko lotura balu, eta onuren eskatzaileak enpresa horiek oinordetu izan balitu, Langileen Estatutuaren 44 artikuluan ezartzen denaren ondorioz

Beste enpresa batekin lan harreman mugagabea amaitu duten langileak, kontratua eratu eta aurretiko hiru hilabetetan. Salbuespen hau ez da aplikatuko kontratuaren amaiera bidegabeko onartu edo adierazi den iraizpenagatik izan bada, edo iraizpen kolektiboagatik izan bada

2. Bidegabeko onartu edo adierazi den iraizpenaren bidez, edo iraizpen kolektiboaren bidez enpresak lan kontratu hobaridunak amaitzen baditu, orduan, Programa honetan ezartzen diren hobarietatik at hamabi hilabetez geratuko dira. Salbuespen honek eragina izango du amaitu izan diren kontratu kopuruaren adina kontratuetan.
Salbuespen-epea, iraizpena bidegabeko onartu edo adierazi denetik edo iraizpen kolektibotik eratorritako iraungipenetik aurrera zenbatuko da.

3. Desgaitasunen bat duten langileak kontratatzen badira, c) letrako salbuespenak baino ez zaizkie aplikatuko, aurreko kontratua mugagabea izan balitz, eta 1. ataleko d) letrakoak, baita 2 atalean ezarritakoa ere.

Hala eta guztiz ere, 1. ataleko d) letran ezarritako salbuespena ez da aplikatuko baldin eta kontratatzen diren langileak enplegu-zentro berezietatik badatoz eta desgaitasunen bat badute, hala langilea enpresa arrunt batean sartzeari dagokionez, nola jatorrizko enplegu-zentro berezira edo beste enplegu zentro berezi batera itzultzeko aukera posibleari dagokionez. Salbuespen hori ez da aplikatuko, ezta ere, langilea desgaitasuna duten langileen enpresa arrunt batean sartzen bada da, enplegu lagunduaren programaren esparruaren barruan. Edozein modutan, aipatu c) eta d) letren salbuespenak ez dira aplikatuko baldin eta langileak lan-merkatuan txertatzeko zailtasun bereziak dituztenetakoak badira. Ondore horietarako, zailtasuna bereziak daudela ulertuko da langilea talde hauetako batean sartzen denean:

a) Garuneko paralisia, buru-gaixotasuna edo desgaitasun intelektuala duten pertsonak, %33ko edo hortik gorako gutxitasun-gradua onartua dutenak.

a) Desgaitasun fisikoa edo zentzumenezkoa duten pertsonak, %65eko edo hortik gorako gutxitasun-gradua onartua dutenak.

Txandakako prestakuntzarako kontratuaren bidez.

40 ordu, gehienez ere.

Ez, enpresa hori nazio-lurraldean egon ezean, Estatuko araudiaren arabera arautzen baita.

Kontratuaren helburua txandakako erregimenean (hau da, prestakuntza eta lana konbinatuz) diharduen langilearen kualifikazio profesionala lortzea da; horrek esan nahi du langileak ezagutza teorikoak ez ezik praktikoak ere bereganatu behar dituela.

https://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/contratacion_formacion_aprendizaje/contratacion_formacion_aprendizaje.html

  • Hobariak Gizarte Segurantzaren kuotetan, kontratuaren indarraldi osoan: %100eko hobaria 250 langile baino gutxiagoko enpresetan, eta %75eko hobaria 250 langile baino gehiagoko enpresetan.

Kontratuak kontratu mugagabe bihurtzeko aukera izatea, 1.500 euroko diru-laguntza urtean, edo 1.800 eurokoa, emakumeak badira, hiru urteko epealdian. Diru-laguntzarako eskubidea izateko, kontratu-aldaketa hori hasierako edo luzatutako iraupen-epearen amaieran gauzatu beharko da.

  • LANBIDE zerbitzuaren diru-laguntza

6. artikulua. Salbuespenak. Esteka: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22949

18 urtez beherekoek ezin dute egunean 8 ordu baino gehiago egin enpresan, eskola-orduak barne, eta bi atseden egun izan behar dituzte. 18 urtetik gorakoentzat, 34.2 artikulua. Egunean, gehienez 9 ordu lan egin daitezke, hitzarmenak besterik ez badio, eta astean 40 ordu izan beharko dira guztira. Lan-orduak eta eskola-orduak barne hartuta. Asteko ordu-banaketak ez du zertan beti berdina izan, baldin eta hala hitzartu bada enpresako sindikatu batzordearekin. 36.3 artikulua. Hilabete batez goizez eta beste batez arratsaldez aritzea ez da txandatzat hartzen.

Kontratu mota honen iraupena 1-3 urte bitartekoa izaten da. Euskadiko Lanbide Heziketa Dualaren kasuan, ikasleek EKAINETIK EKAINERA bitarteko kontratua izan dezaten bilatzen da, beren ikaskideekin batera ebaluatu ahal izan daitezen, eta, aktak aldi berean eskuraturik, egin nahi duten aukera egin ahal izan dezaten, matrikula edo beste zernahi egiteko ateak itxi gabe.

Gainerako langileen kasuan egiten den bezala, Langileen Estatutuaren 38. artikuluan xedatutakoa hartu beharko da kontuan: “Urteko oporraldia ordaindutakoa da, ezin da kalte-ordain ekonomikoz ordezkatu, eta hitzarmen kolektiboan edo banakako kontratuetan itundutako iraupena izango du. Inola ere ez da hogeita hamar egun natural baino gutxiagokoa izango”. Beraz, gutxienez urtebeteko iraupeneko kontratua duten enpresako gainerako langileek bezala, langile hauek hitzarmenak zehaztutako opor-egunetarako eskubidea izango dute, nahiz eta lanean benetan emandako denbora txikiagoa izan aplikatzekoa den hitzarmenak edo araudiak zehaztutako lanaldiaren guztikoarena baino.

Gainera, kontratuaren formulario ofizialean bertan, bere Bosgarren klausulan, espresuki xedatzen da oporraldiak 30 egun naturaleko iraupena izango duela gutxienez.

Ondorioa: aplikatzekoa den hitzarmen kolektiboan zehaztutako urteko opor-egun guztiez gozatzeko eskubidea dute, eta aplikatzekoa den hitzarmenik egon ezean, 30 egun naturaleko oporraldi batez gozatzeko eskubidea izango dute gutxienez.

Bai, haren prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua une horretan egiten ari den zikloak ematen duen kualifikazioaren araberakoa izango da. Kontratuaren baldintzak kualifikazio horri dagozkionetan oinarrituko dira.

Bai, kontratu mota honek langabeziaren babesa du, baita Soldatak Bermatzeko Funtsaren babesa ere, horretarako bete beharreko baldintzak betez gero behintzat. Gizarte Segurantzaren babes-ekintzak arrisku guztiak, egoera babesgarri guztiak eta prestazio guztiak hartuko ditu barne, baita Langabezia Prestaziorako Eskubidea eta Soldata Bermatzeko Funtserako Eskubidea ere.

Aldi baterako ezintasunak, arriskuko haurdunaldiak edo edoskitze naturalak, amatasun edo aitatasunak, adopzioak edo harrerak eten egiten dute kontratuaren iraupenaren zenbaketa. Baja medikoak eten egiten du kontratuaren iraupenaren zenbaketa.

1529/2012 Errege Dekretua, azaroaren 8koa. Hitzarmen kolektiboan ezarritakoa izango da, Langileen Estatutuaren 11.2 artikuluan ezarritakoaren arabera finkatutakoa, eta ez da, inola ere, lanbide arteko gutxieneko soldatari lanean benetan emandako denbora aintzat hartuta dagokion proportzioa baino txikiagoa izango.

Litekeena da aplikatzekoa den hitzarmenean ezarrita egotea aprendizaren edo prestakuntza-kontratudun langilearen figura, eta hala balitz, ordainsari hori aplika daitekeen minimoa izango da.

Figura hori ez balego hitzarmenean ezarrita, lanbide arteko gutxieneko soldata izango da minimoa.

Bai, betiere bestelako kualifikazio bat lortzea bada gure asmoa.

On-line formalizatu behar da, honako eduki hauek espresuki adierazita: Kontratua – Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren prestakuntza-jarduerarako akordioa. I. Eranskina. Ondoren, proiektua, programazioa eta oroitidazkia garatuko dira.

https://sede.sepe.gob.es/GesUsuariosSEDE/GestionUsuariosTrabajaWeb/jsp/seguridad/accesoRecursoProtegido.jsp?acceso=ciudadano&showcaptcha=0&CSRFFormToken=fa95df8751754bbb1ae6cd2100c33c63f0715ff6020a51b&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=mix_FormacionDualWebRED&GAURI=https://sede.sepe.gob.es/GesUsuariosSEDE/GestionUsuariosTrabajaWeb/jsp/seguridad/cargarEnPadre.jsp?topTarget=https://sede.sepe.gob.es/FormacionDualWebRED/NuevaSolicitud.do&Reason=-1&APPID=mix_FormacionDualWebRED&URI=https://sede.sepe.gob.es/GesUsuariosSEDE/GestionUsuariosTrabajaWeb/jsp/seguridad/cargarEnPadre.jsp?topTarget=https://sede.sepe.gob.es/FormacionDualWebRED/NuevaSolicitud.do

Kontratu mota hau 16 eta 25 urte baino gutxiago bitarteko pertsonetara dago zuzenduta. Desgaitasunen bat duten pertsonen kasuan ez dago adin-mugarik, ezta laneratzeko enpresen erregimena arautzeko legean aurreikusitako gizarte-bazterketa arriskuan bizi diren pertsonen kasuan ere.

LKontratuak urtebete iraungo du gutxienez, eta hiru urte gehienez. Hala ere, epe hori aldatua izan daiteke hitzarmen kolektiboaren bitartez, betiere gutxieneko iraupena sei hilabete baino gutxiagokoa ez bada, ezta gehieneko epea hiru urte baino gehiagokoa ere. Egindako kontratua legez ezarritako gehienezko muga baino laburragoa bada, luzatzeko aukera izango da, bi aldiz gehienez. Nolanahi ere, luzapen bakoitzak ezin izango du sei hilabete baino gutxiago iraun, eta kontratuaren iraupen osoak ezin izango du gehieneko iraupena gainditu. Ikastetxean egindako prestakuntza-jarduera ez da tituluan zehaztutako gutxienekoa baino txikiagoa izango.

Kontratuak lanaldi osokoak izan behar dira (ezingo dira izan lanaldi partzialekoak); langileek ezingo dute aparteko ordurik egin (salbuespen bakan batzuetan izan ezik), ezta gaueko edo txandakako lanik ere. (Gaueko hamarretatik goizeko seiak arte egindako lana gaueko lantzat hartzen da (Langileen Estatutuaren 36. artikulua)).

Langileen Estatutuan jasota dauden arrazoietako edozeinengatik iraungiko da kontratuta: alderdien arteko adostasunez, hitzartutako denbora amaitu delako, edo kontratuaren xedeko lana edo zerbitzua burutu delako, langilea kaleratua izan delako, legez bidezkoak diren arrazoi objektiboak bitarteko direla, eta abar.

Lan-kontratuaren amaiera berau gauzatu baino hamabost egun lehenago jakinarazi beharko da gutxienez. Enpresak aipatu dugun epea ez betetzeak langileari kalte-ordaina ematea ekarriko du. Kalte-ordaina epe hori bete ez den egunei dagokien ordainsariaren baliokidea izango da. Behin prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua amaituta, langileak ez du enpresarioaren aldetik inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik edukiko.

Orientabide egokiak izanez gero, modu errazean antola daiteke.

Behin enpresako lanpostuak aztertuta, ikastetxeko tutoreak, enpresako tutorearekin batera, proposamen bat egingo du aurreikusitako ikaskuntza-emaitzak lortzeko adosten diren jardueren inguruan.

Aldian-aldian enpresarekin harremanetan jartzea gomendatzen da, eta ikastetxeko eta enpresako tutoreen artean beharrezkotzat jotzen diren jarraipen-kontaktu guztiak egiten dira.

Ebaluazio-irizpide batzuk ezarriko dira programatutako jarduerak ebaluatzeko eta dagokion moduluko ikaskuntza-helburuak lortzen direla ziurtatzeko.

Ez.

Kontratua duten ikasleek, beste edozein langilek bezala, Gizarte Segurantzaren estaldura dute.

Bekadunen kasuan, 28 urtetik beherako ikasleek derrigorrezko eskola-aseguruaren estaldura daukate. 28 urtetik gorakoek, berriz, ez dute eskola-asegururik.

Kasu bietan, enpresak Gizarte Segurantzan altan eman behar ditu ikasleak; enpresak egiten ez badu, ikasleek berek egin dezakete alta eskaria.

Beka modalitatean bada aseguru bat Hezkuntza Sailak kontratatua, Lantokiko Prestakuntzan bezalaxe.

Ikasle horiek ez dute eskola-asegururik, enpresak babestuta daude Gizarte Segurantzan alta emanda, edo, bestela, aseguru pribatu bat egin beharra daukate.

Prestakuntza-beka ematen duen enpresari dagokionez, ikasleak, Gizarte Segurantzan alta emanda egonik, babestuta daude laneko gertakarien aurrean; 1493/2011 Errege Dekretuaren 3. artikuluaren arabera, babes-ekintza Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrari dagokiona izango da.

Ikastetxeek aukeraketa-arau batzuk ezartzen dituzte, ikasleen errendimendu akademikoaren eta gisako irizpide batzuen arabera. Enpresak egoki irizten badio, aurrez aurreko elkarrizketa bat ere egin daiteke.

Irakasle-taldeak adostuko du zein ikasle proposa daitezkeen beren burua aurkezten duten guztien artean, ikastetxeak berak ezarrita izango dituen hautespen-irizpide batzuetan oinarrituta.

Ikastetxeko tutoreak ikasleak enpresan garatutako jardueren jarraipena eta ebaluazioa egiten du. Babesa emango dio enpresako tutoreari eta harekin batera egingo du ikaslearen ebaluazioa.

Emaitzak hobeak dira prestakuntza dualean. Hainbat faktorerengatik da hori horrela: besteak beste, ikasleak motibazioa handiagoa duelako eta prestakuntza bikoitza duelako, ikastetxekoa eta enpresakoa. Benetako lanbide-jarduerarekin kontaktuan egoteak, batetik, eta enpresaren eta ikastetxearen etengabeko jarraipenak, bestetik, erraztu egiten dute ikaskuntza-prozesua.

Sailburuordetzak horretarako duen aplikazioaren bidez aurkeztu behar du ikastetxeak bere plana.

Bai. Plan normaletarako, maitza-ekaina-uztaila ditugu, eta beka hutseko modalitatean, hiru horiez gainera, baita iraila ere.

Hiru urtean zehar, ikasleek 3.500 ordu baino gehiago ematen dituzte enpresan lanean, beren burua espezializatzen, teknologiak erabat mederatzera iritsi arte. Belaunaldi-erreleboa zurtatuko duten espezialistak bilatzen dira, ikasleen ikaskuntzak sendotuz, zeharkakotasuna bermatuz, oinarri zabaleko profesional polibalenteak, enpresa bateko beste lanpostu batera edo beste enpresa batzuetara berehala egokitzeko modukoak, prestatuz. Eredu honetan ikasleek ez dute ikastetxeko eskola-ordurik galtzen; alderantziz, orduak gehitzen dira enpresan behar bezalako prestakuntza jaso dezaten.

Lanbide-heziketako zikloak emateko baimenduta dauden eta dagokion sektoreko enpresekin hitzarmenak dituzten ikastetxeak.

Ikasleen ebaluazioak egiteko ardura ikastetxeko modulu profesionaletako irakasleena izango da, baina ikasleak egondako enpresako hezitzaileen ekarpenak eta enpresan egindako jardueren emaitza ere kontuan hartuak izango dira.

Programan parte hartu nahi duten ikastetxeek Eusko Jaurlaritzaren aplikazioan aurkeztu behar dute Plana, Lanbide Heziketako Sailburuordetzak onespena eman diezaion. Honako datu hauek zehaztu behar dituzte:

Lanbide Heziketako tituluaren izena eta haren profil profesionala, hura osatzen duten lanbide-moduluak eta gaitasun-unitateak barne.

Programan parte hartuko duten ikasleen identifikazioa eta txandakako heziketa-planak gauzatuko diren enpresaren datuak.
Ikastetxeko tutoreen identifikazioa.

Kontratuaren iraupen osoa, kontraturako aurreikusitako ordu kopurua urtean, bai eta ikastetxeko (eta, hala badagokio, enpresako) prestakuntzarako aurreikusitako denbora ere.

Bai, beti. Gainera, prestakuntzak zerikusia izan behar du tituluaren kualifikazioarekin. Ikastetxeetan eta/edo enpresan emango da, eta ikasleak titulua lortzeko behar diren gaitasunak garatuko dituela ziurtatuko da.

Ikastetxeak pertsona bat (irakasle bat) izendatu beharko du programazioaren tutore arduradun gisa, besteak beste prestakuntzaren jarraipena eta irakasle-taldearen eta/edo parte hartzen duten tutoreen ebaluazioaren koordinazioa egin dezan. Pertsona hori, gainera, enpresarekiko solaskidea izango da, kontratuan ezarritako prestakuntza- eta lan-jardueraren garapenerako bidean.

Honako hauek batez ere:

Ikasleak enpresan programaturiko jarduerak egiteko behar duen guztia antolatzea.

Ikaslea enpresan egongo den lekuari edo lekuei buruzko arrisku espezifikoen ebaluazio bat prest edukitzea.

Kontratu edo beka bidez egin beharreko ekarpen ekonomikoa egitea.

Ikasleak Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean sartzea.

Enpresan tutore bat izendatzea.

Ikasleen enpresa-egonaldiaren jarraipena eta lortutako ikaskuntzen ebaluazioa egiteko orduan ikastetxeko irakasleekin elkarlanean aritzea.

Enpresan ikasleez arduratuko diren pertsonei beharrezko prestakuntza ematea, jarraipen egoki bat egin ahal izango dutela bermatzeko.

Ez, urtebeteko iraupeneko ikaskuntza-prestakuntzako kontratu-modalitatea erabili behar da, baina bekaren aukera ere erabil daiteke ordez.

Ez. Dena dela, sarritan, langile kualifikatuen eta ongi prestatuen beharra duenean, enpresak dagoeneko ezagutzen dituen ikasle horiek kontratatzen ditu, berak prestatutako horiek, dagoeneko lan-poltsan sartuta daudenak.

Ikastetxeko tutorearekin harremanetan jarri eta egoera birbideratzeko estrategiak ezarri.

Ikasleak egin beharreko zereginak planifikatu behar ditu, hitzartutako jarduera-plangintzaren arabera betiere. Horretaz gainera, ikaskuntzen jarraipena egin eta dagozkion balorazioak egiten lagundu behar dio ikastetxeko pertsona tutoreari.

Euskal Autonomia Erkidegoko edozein Lanbide Heziketako ikastetxerekin eta/edo enpresa-elkarterekin harremanetan jarriz gero, prestakuntza dualeko proiektuen berri jakin ahalko du, eta bideragarriak diren edo ez balioetsi.

Kontratuak urtebete edo gutxiago iraungo du , eta bi urte gehienez. (Hitzarmen kolektiboak besterik adierazi ezean).

Lanaldi osoa da (lanaldiaren %35 gutxienez prestakuntzara zuzendua lehen urtean).

Gutxieneko ordainsaria: beka edo kontratuaren araberakoa.

 

Gizarte Segurantzarako kuotetan murrizketaz gozatzeko eta LANBIDE zerbitzuaren laguntza jasotzeko aukera.

Bai, laneko araudiak hala xedatzen dituen guztiak.

Ez.

Enpresak ikaslea zer modalitateren arabera hartzen duen: prestakuntza-beka modalitatean edo lan-kontratu modalitatean. Prestakuntza jasotzen ari den ikaslea enpresan hartzeari loturikoak.

Bai. Urriaren 24ko 1493/2011 Errege Dekretuak jasotzen duen moduan.

Bai. Urriaren 24ko 1493/2011 Errege Dekretuak jasotzen duen bezala, betiere kontuan hartuta bekaduna, alderdi horiei dagokienez, besteren konturako langilearekin parekatutako langile gisa hartzen dela.

Enpresak, bere harrera-planean, lanpostuko arriskuei, prestakuntzari eta babes-neurriei buruzko informazioa eskainiko dio ikasleari. Txanda-aldiak egiten hasi baino lehen, lan-arriskuen prebentzioari dagokion prestakuntza-unitatea (oinarrizko maila) egina beharko du izan ikasleak.

Lankidetza-hitzarmena izenpetuta, ikaslearen lan-kontratua edo prestakuntza-beka modalitateko prestakuntza-hitzarmena eta ikaslea Gizarte Segurantzan alta emanda dagoelako agiriak, indarrean dagoen lan-legediak ezartzen duen gainerako dokumentazioaz gainera.

Beka zein kontratu bidez gauza daiteke. Dena dela, ikasleak 30 urte baino gehiago dituenean, beka bidez egin beharra dago. Espezializaziodun Lanbide Heziketa Dualaren kasuan, beka modalitatearen bidez baino ezin da egin.

Ez. Lan-harremana izango bada, langilearen enpresa-egonaldiak kontratu-modalitate baten bidezkoa behar du izan.

Enpresaren premietara, prozesuetara eta kulturara egokitutako langile kualifikatuak prestatzen ditu. Belaunaldi-erreleboa errazten du. Langileak erakartzeko eta aukeratzeko tresna bat da. Enpresak LANBIDE zerbitzuaren diru-laguntza konpentsatzaile bat izan dezake.

Enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzen du, giza baliabideen kudeaketa hobetzen duen neurrian: enpresan sartzeko beharrezko diren gaitasun eta trebetasun pertsonal eta profesionalak dituen giza kapital bat izateko aukera ematen du.

Prestakuntza praktikoa garatzen du, eta enpresaren parte-hartze aktiboa prestakuntzarako jardueren diseinuan; beraz, pertsona bat enpresaren premien, prozesuen eta kulturaren arabera prestatzeko aukera eskaintzen du.

Kalifikazio eta garapen pertsonala hobetzen duen lanbide-heziketa bat bermatzen da.

Horregatik, kontratatutako langilearen gaitasunak eta laneko errendimendua handitzen ditu.

Enpresak parte hartzen du pertsonen prestakuntza eta enplegagarritasuna sustatzeko gizarte erantzukizunean.

Euskadiko enpresa industrialak kezkatuta daude prozesuek eta kualifikazio-premiek zer bilakaera daramaten ikusita. Euskadiko ereduak lanean dihardu premia horri erantzun bat emateko, prestakuntza handiko profesionalak behar dira gero eta konplexuagoak diren produktuentzat.

ENPRESARI ETA PERTSONEN ENPLEGAGARRITASUNARI ERANTZUTEN DION EREDU BAT DA. Ikaslea beharren arabera espezializatzen duena, malgua, enpresarekin lotua, eta etorkizunari eta berrikuntzari begira dagoena. Ikastetxeen eta enpresen arteko lankidetzarekin, berrikuntzarekin, prozesu proaktiboen konplexutasunari aurre egiteko prestakuntzarekin konprometituta dagoena.

Enpresan dokumentu bat aurkezten diote, probaldia gainditu ez duela adierazten duena; ikaslea eta ikastetxea jakinaren gainean jartzen dira, eta dokumentua plataformara igotzen da, LANBIDE zerbitzuari baja hori gertatu dela jakinarazteko. Ikaslea ikastetxera itzultzen da eta L bere gain harten du baja izapidetzeko eta diru-laguntzaren ordainketa kudeatzeko lana. Kasu horretan, enpresak ez du diru-laguntza galtzen.

Kasu horretan, ikasleak borondatezko baja aurkezten du, dokumentua plataformara igotzen da. Ikaslea ikastetxera itzultzen da, LANBIDE jakinaren gainean jartzen da, baja izapidetu eta diru-laguntzaren ordainketa kudeatu dezan. Kasu honetan, enpresak ez du diru-laguntza galtzen.

Baja medikoak eten egiten du kontratuaren iraupenaren zenbaketa.

Honako hau: 1. Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratatutako pertsonei buruzkoa. 2. Bete beharreko lanpostuari buruzkoa. 3. Prestakuntza-jardueraren edukiari buruzkoa.

Lanean benetan emandako denbora ezin izango da izan hitzarmen kolektiboan zehaztutako gehienezko lanaldiaren (edo, halakorik ezean, legezko gehienezko lanaldiaren) %75 baino handiagokoa lehenengo urtean zehar edo %85 baino handiagokoa bigarren eta hirugarren urteetan zehar.

Probaldi bat itundu ahal izango da idatziz, betiere hitzarmen kolektiboetan finkatutako iraupen-mugei lotuta, halakorik balego. Hitzarmenean itunik ez badago, probaldia ezingo da izan sei hilabetetik gorakoa tituludun teknikarientzat, ezta bi hilabetetik gorakoa ere beste langileentzat. Hogeita bost langile baino gutxiagoko enpresetan, aldiz, tituludun teknikari ez diren langileentzako probaldia ezin izango da izan hiru hilabetetik gorakoa.

Enpresak egoki iritzi bezainbeste, betiere hitzarmen kolektiboan mugaren bat ezartzen ez bada.

Murrizketa %100ekoa izango da kontratua egiten duen enpresak 250 langile baino gutxiago baditu, eta %75ekoa, enpresa kontratatzaileak 250 langile edo gehiago baditu.

Nahikoa izango da langileak beteta edukitzea adinaren eskakizun hori hasierako kontratua egiteko momentuan; beraz, luzapen bat eskatzeko orduan langileak 30 urte baditu, arazorik gabe formalizatu ahalko du eskaera.

Ikastetxeko eta sektoreko enpresa batean jasotako prestakuntza kontratu batekin edo beka batekin uztartzea; potentzial profesionala garatzea; lan-egoera errealetan ikastea; esperientzia profesionala lortzea; eta enplegagarritasuna hobetzea.

Berez, ikastetxearen lana da.

Ikastetxeak ezartzen ditu, irakasle-taldearen bitartez, ikasleak enpresan sartu ahal izateko irizpide orokorrak. Irizpide horiek heziketa-osagai bat izan behar dute.

Ikaslea kontratatua izan daiteke edo prestakuntza beka bat jaso dezake.

Ez. Prestakuntza-beka bat baino ez da, ikaslearen joan-etorri, mantenu- eta prestakuntza-gastuak estaltzen dituena.

Lana eta ikasketa bateratzeko aukera ematen du.

Diru-laguntza zer motatakoa den eta familia-unitatearen errenta zenbatekoa den. Edozein modutan, bekaren zenbatekoa familia-unitatearen diru-sarreren zenbatekoari gehituko zaio.

Bai, ikasleak ikastetxeak eta enpresak izenpetutako ziurtagiri bat jasoko du amaieran.

Ikus 43/2006 legearen 6. artikulua, salbuespenei buruzkoa.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22949

Kasu horretan, ikastetxeak ikasketak amaitzeko aukera bermatuko du.

Bai, beka-modalitatean.

Bai. Dena dela, baliteke enpesako jarduera batzuk egitea debekuta izatea.

Egonaldiaren luzera desberdina da ikasleak beka-modalitatea edo kontratu-modalitatea duen. Beka-modalitatearen kasuaren, 800 ordu egin behar dira gutxienez. Kontratu-modalitatearen kasuan, berriz, ikastetxean emandako orduen eta enpresan emandakoen baturak hitzarmenean zehatutako ordu kopuruaren berdina izan behar du.

Ez. Prestakuntza-programek, “beka” deitu ohi ditugun horiek, ez dakarte, berez, inolako lan-harremanik. Izan ere, ez dute langabeziarengatik kotizatzen; beraz, bekadunak ez du, ezta ere, prestazio hori jasotzeko eskubidea sortzen.

Mota horretako bekaren bat duten edo etorkizunean izango duten pertsonak Gizarte Segurantzaren sisteman txertatuta geratzen dira. Beka hori finantzatzen duten enpresek edo erakundeek altan eman behar dituzte ikasleak Gizarte Segurantzan, baina ematen ez badituzte, bekadunak berak eskatu ahal izango du alta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian. Kotizazioak izango duen kostua kalkulatzeko, urtero prestakuntza-kontratuetarako ezartzen diren kuotak hartzen dira erreferentziatzat. Kotizazioak Gizarte Segurantzako arrisku guztiak estaliko ditu, langabezia izan ezik: bekadunak erretiro prestazioak eta lan istripuaren edo gaixotasunaren ondoriozko aldi baterako baliaezintasun- eta ezintasun-prestazioak jasotzeko eskubidea izango du.

Kontratudunen kasuan, bai; bestela, enpresak diru-laguntza jasotzeko eskubidea galduko luke.